Privacy Eraser 4.39.2

Privacy Eraser 4.39.2

PrivacyEraser Computing Inc. – 0,8MB – Freeware – Windows
Privacy Eraser is an Internet Eraser that protects your Internet privacy by cleaning up all the tracks of Internet and computer activities. Privacy Eraser supports popular web browsers such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, AOL, Netscape, Opera and MSN Explorer.

Privacy Eraser supports Microsoft Windows FAT/FAT32/NTFS file systems, completely implements and exceeds the US Department of Defense DOD 5220.22-M and NSA clearing and sanitizing standard, to gives you confidence that once erased with Privacy Eraser your file data is gone forever and can not be recovered.

Tổng quan

Privacy Eraser là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi PrivacyEraser Computing Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Privacy Eraser là 4.39.2, phát hành vào ngày 17/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Privacy Eraser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Privacy Eraser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Privacy Eraser!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Privacy Eraser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản